top of page

Privacy Policy

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
1. Informacje ogólne
 

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.digimans.ai

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Digimans AI PSA Klimczaka 1, 02-727 Warszawa

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@digimans.ai

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenie newslettera,

 • prowadzenie rozmów typu chat online,

 • obsługa zapytań przez formularz,

 • prezentacja oferty lub informacji.


Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.


Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.


Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: Wix.com

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia,

 • operatorzy płatności,

 • organy publiczne,

 • operatorzy rozwiązania typu chat online,

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,

 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.


Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).


Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.


Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.


Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.


Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe".

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.


Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.


W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

The privacy policy describes the rules for processing information about you, including personal data and cookies.
1. General information

This policy applies to the website operating at the url address: www.digimans.ai


The website operator and personal data administrator is: Digimans AI P.S.A. Klimczaka 1, 02-727 Warsaw


Operator's e-mail contact address: info@digimans.ai


The Operator is the Administrator of your personal data in relation to the data provided voluntarily on the Website.


The website uses personal data for the following purposes:

 • running a newsletter,

 • conducting online chat conversations,

 • support for inquiries via the form,

 • presentation of an offer or information,

The website performs the functions of obtaining information about users and their behaviour in the following way:

 1. Through data entered voluntarily in the forms, which are entered into the Operator's systems.

 2. By saving cookie files in end devices.

2. Selected methods of data protection used by the Operator

The places of logging and entering personal data are protected in the transmission layer (SSL certificate). Thanks to this, personal data and login details entered on the website are encrypted on the user's computer and can only be read on the target server.

The operator periodically changes its administrative passwords.

An important element of data protection is the regular update of all software used by the Operator to process personal data, which in particular means regular updates of programming components.

3. Hosting

The website is hosted (technically maintained) on the servers of the operator: Wix.com

4. Your rights and additional information on how the data is used

In some situations, the Administrator has the right to transfer your personal data to other recipients, if it is necessary to perform the contract concluded with you or to fulfil the obligations incumbent on the Administrator. This applies to such groups of recipients:

 • hosting company on the basis of entrustment agreement,

 • payment operators,

 • public authorities,

 • online chat solution operators,

 • authorized employees and associates who use the data to achieve the purpose of the website,

 • companies that provide marketing services to the Administrator.

Your personal data processed by the Administrator for no longer than it is necessary to perform related activities specified in separate regulations (e.g. on keeping accounts). With regard to marketing data, the data will not be processed for more than 3 years.

You have the right to request from the Administrator:

 • access to personal data concerning you,

 • rectifying them,

 • deletion,

 • processing restrictions,

 • and data transfer.

You have the right to object to the processing indicated in point 3.3 c) to the processing of personal data in order to perform legally justified interests pursued by the Administrator, including profiling, however, the right to object will not be exercised if there are valid legitimate grounds for processing, interests, rights and freedoms superior to you, in particular establishing, pursuing or defending claims.

The actions of the Administrator may be subject to a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw.

Providing personal data is voluntary, but necessary to operate the Website.

Actions may be taken in relation to you consisting in automated decision making, including profiling in order to provide services under the concluded contract and for the Administrator to conduct direct marketing.

Personal data is not transferred from third countries within the meaning of the provisions on the protection of personal data. This means that we do not send them outside the European Union.

5. Information in forms

The website collects information provided voluntarily by the user, including personal data, if provided.

The website may save information about connection parameters (time stamp, IP address).

In some cases, the website may save information that facilitates linking the data in the form with the e-mail address of the user completing the form. In this case, the user's e-mail address appears inside the url of the page containing the form.

The data provided in the form is processed for the purpose resulting from the function of a specific form, e.g. in order to process a service request or commercial contact, register services, etc. Each time, the context and description of the form clearly informs what it is for.

6. Administrator Logs

Information about the behaviour of users on the website may be logged. These data are used to administer the website.

7. Essential Marketing Techniques

The operator uses statistical analysis of website traffic through Google Analytics (Google Inc. based in the USA). The operator does not provide the operator of this service with personal data, but only anonymized information. The service is based on the use of cookies on the user's end device. In terms of information about user preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit information resulting from cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/

The operator uses remarketing techniques that allow for matching advertising messages to the user's behaviour on the website, which may give the illusion that the user's personal data is used to track him, but in practice no personal data is transferred from the operator to advertising operators. The technological condition for such activities is the enabled cookie support.

The operator uses the Facebook pixel. This technology means that Facebook (Facebook Inc. based in the USA) knows that a given person registered in it uses the Website. In this case, it is based on data for which he is the administrator himself, the Operator does not provide any additional personal data to Facebook. The service is based on the use of cookies on the user's end device.

The Operator uses a solution that automates the operation of the Website in relation to users, e.g. that can send an email to the user after visiting a specific subpage, provided that he has agreed to receive commercial correspondence from the Operator.

8. Information about cookie files

The website uses cookies.

Cookie files are IT data, in particular text files, which are stored in the Website User's end device and are intended for using the Website's web pages. Cookies usually contain the name of the website they come from, their storage time on the end device and a unique number.

The entity placing cookies on the Website User's end device and accessing them is the Website operator.

Cookies are used for the following purposes:

 • maintaining the Website user's session (after logging in), thanks to which the user does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website;

 • to achieve the goals set out above in the "Important Marketing Techniques" section;

The Website uses two basic types of cookies: "session" (session cookies) and "permanent" (persistent cookies). Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). "Permanent" cookies are stored on the User's end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.

Software for browsing websites (web browser) usually allows cookies to be stored on the User's end device by default. Website users can change the settings in this regard. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject can be found in the help or documentation of the web browser.

Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.

Cookies placed on the Website User's end device may also be used by entities cooperating with the Website operator, in particular the following companies: Google (Google Inc. based in the USA), Facebook (Facebook Inc. based in the USA), Twitter (Twitter Inc. based in the USA).

9. Managing cookies - how to express and withdraw consent in practice?

If you do not want to receive cookies, you can change your browser settings. We reserve that disabling cookies necessary for authentication processes, security, maintaining user preferences may make it difficult, and in extreme cases may prevent the use of websites.

In order to manage cookie settings, select the web browser you use from the list below and follow the instructions:


Mobile devices:

bottom of page